Podmínky a pravidla

LEMS SHOES PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Děkujeme, že jste navštívili stránky www.lemsshoes.com (dále jen "stránky"), které provozuje společnost Lems Shoes! Doufáme, že pro vás budou tyto stránky poučné a příjemné.

Tyto podmínky používání představují úplnou dohodu mezi vámi a společností Lems Shoes ohledně těchto stránek. Tyto Podmínky používání nahrazují veškerou předchozí nebo současnou komunikaci a návrhy, ať už elektronické, ústní nebo písemné, mezi vámi a společností Lems Shoes týkající se těchto stránek. Pokud se zjistí, že některé ustanovení těchto Podmínek používání je v rozporu se zákonem, pak se takové ustanovení (ustanovení) vykládá tak, aby co nejvěrněji odráželo záměry stran, přičemž ostatní ustanovení zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Veškerá oznámení společnosti Lems Shoes mohou být zveřejněna na stránkách a budou považována za doručená do 30 dnů od zveřejnění. Oznámení od zákazníků se zasílají buď e-mailem na adresu, kterou uvádíme na stránkách, nebo poštou první třídy na naši adresu na adrese: 207 Canyon Suite 201 S Boulder, CO 80302

OBSAH A AUTORSKÁ PRÁVA

Veškerý obsah, včetně informací, textů a grafiky, a veškerý další materiál obsažený na stránkách nebo funkce a vlastnosti, které na stránkách zpřístupňujeme (souhrnně "obsah"), slouží pouze k osobním informačním účelům. Jako uživatel jste oprávněni prohlížet a tisknout obsah na webu pouze do té doby, dokud je tištěný obsah používán pouze pro osobní účely a jakákoli kopie tištěného Obsahu (nebo jeho části) obsahuje následující upozornění na autorská práva: Copyright © 2017 Lems Shoes Všechna práva vyhrazena.

OBCHODNÍ ZNAČKY

Všechny značky, produkty, slogany, loga, znaky, značky služeb a názvy procesů (souhrnně označované jako "ochranné známky"), které se na stránkách objevují, jsou ochrannými známkami společnosti Lems Shoes. Odkaz na Ochrannou známku nebo její použití vyžaduje předchozí písemný souhlas.

POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK

Stránky mohou obsahovat další upozornění na vlastnická práva a informace o autorských právech, jejichž podmínky je třeba dodržovat a řídit se jimi. Informace na stránkách mohou obsahovat neúmyslné nepřesnosti nebo typografické chyby. Informace, včetně cen a dostupnosti produktů, mohou být změněny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost Lems Shoes a její dceřiné společnosti si vyhrazují právo odmítnout službu, zrušit účet a/nebo zrušit objednávku podle vlastního uvážení, mimo jiné pokud se společnost Lems Shoes domnívá, že chování zákazníka porušuje platné právní předpisy nebo poškozuje zájmy společnosti Lems Shoes a jejích dceřiných společností.

MEZINÁRODNÍ DOSTUPNOST

Ačkoli jsou informace na stránkách dostupné po celém světě, ne všechny produkty nebo služby, o nichž se na stránkách hovoří, jsou dostupné všem osobám nebo ve všech zeměpisných lokalitách či jurisdikcích. Společnost Lems Shoes si vyhrazuje právo omezit poskytování našich výrobků nebo služeb jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci, kterou si přejeme, a omezit množství jakýchkoli výrobků nebo služeb, které poskytujeme. Jakákoli nabídka jakéhokoli výrobku nebo služby uvedená v materiálech na webu je neplatná tam, kde je to zakázáno.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Používání osobních údajů, které nám můžete prostřednictvím stránek poskytnout, se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnostiLems Shoes.